გამოიცა მესამე კრებული “ტერმინოლოგიის საკითხები”

1286 1842 magda

გამოიცა მესამე კრებული “ტერმინოლოგიის საკითხები”

Journal ”Terminological Issues, III ”