“ტერმინოლოგიის საკითხები” II

648 960 magda

გამოიცა მეორე კრებული − “ტერმინოლოგიის საკითხები”, რომელიც ეძღვნება როგნედა ღამბაშიძის ხსოვნას.