კონფერენცია „სამეცნიერო ტერმინოლოგია“

2048 1118 magda

14-16 ნოემბერს ჩატარდა ყოველწლიური კონფერენცია სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში. სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილებოდა ტერმინოლოგიური მუშაობის სირთულეები და დღევანდელი გამოწვევები.