ელექტრონული რესურსები ქართული ტერმინოლოგიის კორპუსისათვის

2048 1055 magda

2017 წლის 13 აპრილს, 16 საათზე, თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა საზოგადოებას წარუდგენენ ერთობლივ პროექტს – ელექტრონული რესურსები ქართული ტერმინოლოგიის კორპუსისათვის.
მისამართი: ლ. გუდიაშვილის ქ. №7, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ტერმინოლოგიური სკოლა საუკუნეებს ითვლის და ენის ფუნქციონირების ყველა სფეროში მდიდარი ტერმინოლოგიური მემკვიდრეობა არსებობს, დღეს საქართველოში ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა ტერმინოლოგიური სიჭრელე არსებითად ყველა დარგში. გაუმართავი ენითა და გაურკვეველი ტერმინებით იწერება სახელმძღვანელოები, სამეცნიერო შრომები და, შესაბამისად, ასეთივე ქართულია გაბატონებული მედიასივრცეშიც.
ბოლო წლების უმართავმა ენობრივმა პროცესებმა, სახელმწიფო ენის კანონის არარსებობამ ხელი შეუწყო ტერმინოლოგიური მუშაობის ფაქტობრივ მოშლას. სახელმწიფოს მიერ არაკოორდინირებულად დაფინანსებულმა ტერმინოლოგიურმა პროექტებმა დამატებითი პრობლემები შეუქმნა ენას: ხშირად სხვადასხვა ჯგუფი მუშაობს ერთი და იმავე დარგის ტერმინოლოგიაზე, რასაც შეუძლებელია დადებითი შედეგი მოჰყვეს.
შექმნილი ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალი არსებობს: ერთ ელექტრონულ ბაზაში მოეყაროს თავი დარგობრივ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონებს (ასეთი ასზე მეტია), გაგრძელდეს მისი განხილვა-შესწავლა და დარგის სპეციალისტების, ლინგვისტ-ტერმინოლოგებისა და სახელმწიფო ენის კომისიის ერთობლივი სამეცნიერო მუშაობით დადგინდეს ნორმატიული ტერმინები, რომლებსაც დაეყრდნობა სხვადასხვა დარგის სამეცნიერო ლიტერატურა თუ, ზოგადად, საქმისწარმოება საქართველოში.
მოწესრიგებული ტერმინოლოგიური ბაზები, რომლებშიც შესაძლებელია ისტორიის გაცნობაც და მასზე დაყრდნობით ახლის შექმნაც, უკვე არსებობს ევროპის მრავალ ქვეყანაში. მრავალენოვანი ტერმინოლოგიური რესურსების თავმოყრა საშუალებას მოგვცემს შევუერთდეთ ევროპის ტერმინოლოგთა საზოგადოებას, რომლის მთავარი მიზანია: „მოამზადოს საფუძველი საერთო ევროპული ტერმინოლოგიური საქმიანობის განვითარებისა და მოწესრიგებისთვის, აამაღლოს ცნობიერება ტერმინოლოგიური საქმიანობის შესახებ, ხელი შეუწყოს ტერმინოლოგიური სფეროს პროფესიულ დონეზე განვითარებას“ („ევროპის ტერმინოლოგიური ასოციაცია“, მუხლი 2, 1).