"ენის უწყვეტობა, ძველისა და ახლის მემკვიდრეობა იძლევა მეცნიერული ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბების საშუალებას"
NEWS
534 800 magda
The final report by Henrik Nilsson, President of EAFT

Spain, November 23, 2018 ევროპის ტერმინოლოგიური საზოგადოების პრეზიდენტი ჰენრიკ ნილსონი თავის საანგარიშო მოხსენებაში შეეხო საქართველოში სტუმრობას

1944 1296 magda
Skype conference with Irish terminologists

Scientific workers of TSU Arn. Chikobava Institute of Linguistics, Department of Scientific Terminology and Bilingual Dictionaries have held the Skype conference with Irish terminologists in 2019, 22th of January.

1801 600 magda
EAFT Terminology Summit 2018

European Association for Terminology (EAFT) in collaboration with UZEI (Basque Centre for Terminology and Lexicography) has organized the Ninth European Terminology Summit in San Sebastian on 22-23 November 2018.

Useful links