"ენის უწყვეტობა, ძველისა და ახლის მემკვიდრეობა იძლევა მეცნიერული ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბების საშუალებას"
NEWS
1920 1280 magda
Scientific Terminology VI

On June 18-20, 2019 terminology conference “Scientific Terminology VI” was held in TSU Arn. Chikobava Institute of Linguistics. The conference was dedicated to 80 years anniversary of famous Georgian scientist, researcher of Old Georgian Terminology Schools (X-XII centuries) Damana Melikishvili.

1024 485 magda
Georgian TermBank

Georgian TermBank that is being created at TSU Institute of Linguistics, Department of Scientific Terminology and bilingual Dictionaries will essentially make it easy to edit Georgian terminological dictionaries.

1944 1296 magda
Skype conference with Irish terminologists

Scientific workers of TSU Arn. Chikobava Institute of Linguistics, Department of Scientific Terminology and Bilingual Dictionaries have held the Skype conference with Irish terminologists in 2019, 22th of January.

Useful links